ASSESSORS, ADVOCATS I AUDITORS

Auditoria legal a Barcelona

Auditoria legal

"En el nostre departament d'auditoria i sota els dos preceptes sobre els quals es sustenta la nostra professió: integritat i independència, tenim el compromís d'aportar amb la deguda diligència que caracteritzen les nostres actuacions, no tan sols el compliment legal de la normativa tècnica reguladora a través l'Informe d'Auditoria, sinó que a més tractem de contribuir, amb les nostres intervencions, a la millora dels procediments de control intern de les organitzacions.

Tot això, amb l'objectiu de consolidar una informació economicofinancera més fiable que els servirà de suport en la presa estratègica de decisions."

Sandra SánchezDirectora departament Auditoria
  • Auditoria de Comptes Anuals obligatòria
  • Auditoria de Comptes Anuals voluntària
  • Informes especials
  • Informes de revisió limitada
  • Informes a petició d’Organismes Oficials o altres
  • Due Dilligence
  • Valoració d’empreses o branques d’activitat
  • Informes Pericials
MÉS INFORMACIÓ

Demani pressupost

SERVEIS

Auditoria de Comptes Anuals Obligatòria

Per a aquelles organitzacions que compleixen amb els requisits legals que exigeix la normativa.

Auditoria de Comptes Anuals Voluntària

Per a les entitats que sense complir els requisits que preveu la normativa, desitgen auditar-per oferir major transparència de la seva informació financera.

Informes Especials

Augments o reduccions de capital, aportacions no dineràries, etc.

Informes de Revisió Limitada

Per a aquelles empreses que per determinades circumstàncies puguin necessitar els serveis d’un auditor.

Informes a petició d’Organismes Oficials o altres

Justificació de subvencions, entitats finançades amb préstecs bancaris, ENISA, CDTI, etc.

Due Dilligence

Fonamentalment per a processos de compravenda d’entitats.

Valoració d’empreses o branques d’activitat

Actuacions encaminades a determinar un rang de valors entre els quals hi ha el preu de la companyia.

Informes Pericials

Per processos judicials en què sigui determinant una valoració econòmica.