ASSESSORS, ADVOCATS I AUDITORS

Auditoria legal a Barcelona

Auditoria legal

  • Auditoria de Comptes Anuals obligatòria
  • Auditoria de Comptes Anuals voluntària
  • Informes especials
  • Informes de revisió limitada
  • Informes a petició d’Organismes Oficials o altres
  • Due Dilligence
  • Valoració d’empreses o branques d’activitat
  • Informes Pericials
MÉS INFORMACIÓ

Demani pressupost

SERVEIS

Auditoria de Comptes Anuals Obligatòria

Per a aquelles organitzacions que compleixen amb els requisits legals que exigeix la normativa.

Auditoria de Comptes Anuals Voluntària

Per a les entitats que sense complir els requisits que preveu la normativa, desitgen auditar-per oferir major transparència de la seva informació financera.

Informes Especials

Augments o reduccions de capital, aportacions no dineràries, etc.

Informes de Revisió Limitada

Per a aquelles empreses que per determinades circumstàncies puguin necessitar els serveis d’un auditor.

Informes a petició d’Organismes Oficials o altres

Justificació de subvencions, entitats finançades amb préstecs bancaris, ENISA, CDTI, etc.

Due Dilligence

Fonamentalment per a processos de compravenda d’entitats.

Valoració d’empreses o branques d’activitat

Actuacions encaminades a determinar un rang de valors entre els quals hi ha el preu de la companyia.

Informes Pericials

Per processos judicials en què sigui determinant una valoració econòmica.