ESP | CAT | ENG

Bilanx Group

Advocats a Barcelona

Consultoría Legal

Dret civil general

Obligacions i contractes.

Contractes Privats

Compra-Vendes de d'immobles.

Reclamacions de quantitat i impagats. Procés Monitori.

Processos Jurisdicció voluntària.

Declaracions d'obra nova i divisió en règim de propietat horitzontal.

Dret de família i successions

Capitulacions Matrimonials.

Separacions i Divorcis.

Liquidació de Societats Conjugals.

Reclamació de Pensions Impagades.

Modificació d'Efectes.

Unions de Fet.

Redacció de Testaments.

Declaracions d'Hereus.

Escriptures de manifestació i acceptació d'herència.

Arrendaments urbans

Redacció contractes d'arrendament d'habitatges i locals de negoci.

Desnonament per falta de pagament.

Precari.

Reclamació rendes impagades.

Dret Laboral

Acomiadaments.

Extincions voluntàries contractes.

Incapacitats.

Expedients Regulació d'Ocupació.

Dret Mercantil

Judici Canviari (lletres de canvi, xecs, pagarés).

Constitució de societats i estudi i redacció d'estatuts socials.

Augments i disminucions del capital social i modificació d'estatuts..

Nomenament de càrrecs i gestió davant de notàries i registre mercantil.

Assistència a juntes.

Estudi redacció de contractes.

Situacions concursals.

Fusions, escisions i transformacions de societats.

Liquidació i disolució de societats.

Assessorament legal de l'empresa, en quantes facetes afecti el desenvolupament, gestió i bona marxa de les seves activitats.